ข่าวสมัครงาน/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับ Web programmer และ จนท.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
  

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Web programmer และ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client

   รวมถึง Hardware ต่างๆ

- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่างๆ

- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี

 

 

2.Web Programmer 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีความสามารถด้าน Web programming เช่น ภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS เป็นต้น

- สามารถใช้ Bootstrap ได้

- มีความรู้เรื่องระบบ Linux Server

- มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล My SQL

- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้

- รักการเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และ ชอบความท้าทายในการทำงาน

 

 

 

** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

** ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 **

 

 

อ่าน : 3,224ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-03 22:54:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง