ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2564

 
  
               เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2564  
 
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
- โปรแกรมไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 36 หน่วยกิต) จำนวน  30 คน
- โปรแกรมได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (เรียน 51 หน่วยกิต)
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียน จำนวน 30 คน)
 
ข้อมูลหลักสูตร คลิก : http://psneu.neu.ac.th/reg_neu64/reg_l2.html
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. โปรแกรมไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 36 หน่วยกิต) 
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือจากสถาบันต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง  
1.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
1.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
2. โปรแกรมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เรียน 51 หน่วยกิต) ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภากำหนด
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือจากสถาบันต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง  
2.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีแพทย์ปริญญารับรอง
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.6 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับโปรแกรมได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  
 
 
ติดต่อขอรับใบสมัคร
 
1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล (ค่าสมัครสอบ 500 บาท ) **รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด**
2.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์  http://psneu.neu.ac.th/reg_neu64/index.html และชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท
ผ่านการ "โอน" โดย Mobile banking หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร
 
รอบที่ 1  สมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2564
รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
 
เอกสารหลักฐานการสมัคร
 
1 .ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 1 ชุด
2 .รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
3 .สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ชุด
4 .สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน 1 ชุด
5 .หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและใบรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด
6 .หนังสือใบรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 .หนังสือรับรองคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ทดสอบ (ถ้ามี)
 
 
การสอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบที่ 1 ทาง  https://www.neu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบที่ 2 ทาง https://www.neu.ac.th
หรือ ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222959-61 ต่อ 132 หรือ โทรสาร 043-226823  
 
 
การสอบคัดเลือก
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
2.ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 2 จะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
สอบ ณ ห้อง 13308 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
 
2.ประกาศผลการคัดเลือก 
 
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 
 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222959-61 ต่อ 132 หรือโทรสาร 043-226823 
 
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564  
 
และทาง website ของคณะศึกษาศาสตร์  https://education.neu.ac.th
และ website ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  https:/www.neu.ac.th
 
 
การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 
รอบที่ 1  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00  น. 
รอบที่ 2  วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00  น.
 
สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร 081-2622856 ดร.แสงสุรีย์ 
สอบถามขั้นตอนการสมัคร โทร 065-4906343 / 088-5601083 / 098-9356621
สำนักงาน 043-222959 / 222960 / 222961 ต่อ 132 คณะศึกษาสาสตร์ 
 
*** หมายเหตุ ***
 
หากไม่สามารถมารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว อันเนื่องมาจากความจำเป็นอย่างยิ่ง
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
กำหนดเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
 
 
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
อ่าน : 2,109ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 23:46:00

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง