ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ด้าน Service Mind บริการด้วยใจที่ยั่งยืน

 
  

 

                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา  สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  ด้าน  Service Mind เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างจิตบริการ  (Service Mind)  สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ โดยมี ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ เป็นวิทยากร และบรรยาย เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน    ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

               ซึ่งการบริการ หรือ  "Service Mind" เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในทุกองค์กร เพราะหากบุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการแล้ว ผู้ให้บริการและลูกค้าจะมีความสุข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาขององค์กรนั้น ๆ โดยการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (ช่วงเช้า) 8.30 -12.00 น. (ช่วงบ่าย) 13.00 -16.30 น. แต่ละช่วงจะมีการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีผลทางด้านความสุข รักใคร่ ร่วมใจกัน  ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ : โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้าน Service Mind

คลิกชมภาพทั้งหมด

 

 

อ่าน : 954ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 22:22:39

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง