ข่าวทั่วไป/โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)

 
  

             วันที่ 28 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การเป็น  World ClassUniversity และความเป็นเลิศระดับสากล (International Quality Excellence) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"   (Design Thinking)   โดยมี ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ให้เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


             ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดย การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือ Design Thinking จะทำให้เรามองเห็นวิธีการใหม่ๆ เป็นการเน้นการแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีลำดับการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะนำไปใช้กับการปฎิบัติงาน จะทำให้เรารู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่างๆ ได้รอบทิศและรอบคอบขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทั้งหมด โครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Design Thinking)

อ่าน : 968ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 23:15:13

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง