ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ตื่นตัว ! เดินหน้าดันพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานหลัก

 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เพื่อใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักของมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุน โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี 

 

ด้วยความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักตามนโยบายมหาวิทยาลัยนี้ เกิดขึ้นเพราะ แนวโน้มในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากมีอาคารเพิ่มมากขึ้น มีบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์ ผู้เสนอโครงการ อาจารย์พรหมชัย สุพรรณ  อาจารย์ธนกร  ศิรมงคลกานต์  และอาจารย์ชัยพร อัดโดดดร  ผู้ร่วมโครงการ  จึงเกิดแนวคิดการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานหลักขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อลดการใช้พลังงานหลักได้ เช่น การติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขึ้นมา เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานหลัก ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีอาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์อนุชา ดีผาง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลัก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ส่งผลให้เกิดปัญหาโลกร้อนจากการใช้พลังงาน

 

อ่าน : 1,069ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 23:47:11

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง