เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย/วิสัยทัศน์

 
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นนักวิชาชีพที่ดีสนองความต้องการของสังคม
2. เป็นแหล่งความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและความเข็มแข็งสู่สังคม
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน
5. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม โดยมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเป็นสถาบันในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน
 

 

อ่าน : 20,429ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-03 23:14:30

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง