เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย/หลักสูตรและหน่วยงาน

 
  

หลักสูตร ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

 

 

หลักสูตร ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

หลักสูตร ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

หน่วยงาน

สำนักอธิการบดี
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคลังและงบประมาณ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักแผนและพัฒนนา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพ
สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ
สมาคมศิษย์เก่า

 

อ่าน : 96,192ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-04 00:24:57

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ NEU

ติดต่อ NEU

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

กรรมสภา

กรรมสภา

ปรัชญา

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์